Voorwaarden Kingma-stalling

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Kingma Caravanstalling, hierna te noemen stallinghouder, als verhuurder van stallingruimte optreedt. 

De stallingruimte is op Wester-Waarddijk 7 te Pieterzijl.

Stallingnemer is een ieder die enig object (zijnde caravan, vouwwagen, boot, auto, motorfiets, aanhangwagen) stalt bij stallinghouder.

1.Recht
Het recht van stalling geldt voor een vol jaar, waaronder wordt verstaan: van 1 september t/m 31 augustus daarop volgend. Bij tussentijdse huuronderbreking zal geen restitutie worden verleend.
2.Huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt steeds stilzwijgend voor een vol jaar verlengd, tenzij een der partijen tenminste 2 maanden voor het einde van de lopende periode de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld dat verlenging niet langer gewenst wordt. Een opgave van reden is hierbij niet vereist. Wordt de opzegging niet tijdig en schriftelijk medegedeeld, dan wordt € 50,= in rekening gebracht.
3.Tarieven
De tarieven worden berekend per lengte incl. dissel, fietsenrek en dergelijke. Wij gaan bij het tarief van een caravan uit van de lengte die op uw kentekenbewijs is genoteerd: “afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig”.Voor gestalde objecten breder dan 2.20 meter geldt een meerprijs van € 5,00 per meter. De tarieven zijn inclusief 21% BTW. 
4.Toegang stallingruimte
De stallinghouder laat geen onbevoegden in de stallingruimte toe en zal zelf het te stallen object in de stallingruimte rijden.
5. Stallingperiode
Het gestalde kan tijdens de winterstalling tot de laatste maandag van maart niet gehaald worden tenzij dit door stallingnemer bij het ter stalling aanbieden van het object wordt medegedeeld. Mocht onverhoopt de stallingnemer toch het object eerder willen halen, zonder dat dit is gemeld bij het aanbieden voor de winterstalling, dan wordt € 50,= handelingskosten in rekening gebracht; dit dient contant te worden betaald bij het halen van het gestalde. Tussen de laatste maandag van maart en 1 september kan gehaald en gebracht worden zo vaak als nodig is. Hiervoor zullen geen meerkosten worden berekend. Vanaf de laatste maandag in maart heeft stallinghouder het recht om het gestalde, indien noodzakelijk, "buiten" te plaatsen.
6. Halen en brengen
Stallingnemer dient minimaal 48 uur van te voren een afspraak te maken voor het brengen of ophalen van het object. Ophalen en brengen van het object is niet toegestaan op zon- en feestdagen.
7. Betaling
Betaling dient jaarlijks per 1 september per bank te worden voldaan. Bij nieuwe stalling dient u bij het aanbieden van het object contant te betalen of binnen 7 dagen na het ter stalling aanbieden per bank te voldoen. Een eventuele verhoging van het stallingsgeld zal door de stallinghouder minimaal drie maanden voor de aanvang van de nieuwe contractsperiode worden medegedeeld. Indien de stallingnemer niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het recht de stallingnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Tevens zullen de bijkomende kosten voor de administratie, zijnde € 15,=, extra in rekening worden gebracht. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten kunnen door stallinghouder op de stallingnemer verhaald worden.
8. Verzekering
De stallingnemer dient zorg te dragen voor een Casco verzekering voor het te stallen object die dekking biedt bij schade incl. diefstal, storm en brand aan het object tijdens de stalling.
De stallinghouder zorgt voor verzekering van de stallingruimte, neemt de zorg van een goed stallinghouder bij bewaring van het stallingobject in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het stallingobject en toebehoren;
gebruikt het stallingobject niet en geeft het stallingobject niet bij derden in bewaring of in gebruik.
9.Eigen risico
De stalling geschiedt voor eigen risico; stallinghouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook tenzij dit door opzet of grove nalatigheid van de stallinghouder te wijten valt.
10. Onderverhuur
Enige onderverhuur in welke vorm dan ook en het verrichten van werkzaamheden aan het gestalde object zijn niet toegestaan.
11. Huurachterstand
Bij huurachterstand is het niet mogelijk het gestalde object op te halen.
12. Verplichtingen stallingnemer
Stallingnemer is bij afgifte van het te stallen object verplicht alle aanwezige gasflessen, olie, benzine of andere gevaarlijke stoffen uit en van het object te verwijderen. Omdat het lastig is later spullen uit uw gestalde object te halen, verzoeken wij u deze van te voren te verwijderen. 
Bij verhuizing dient u uw nieuwe adres tijdig schriftelijk doorgeven aan stallinghouder.
Stallingnemer is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu's van het stallingobject zich bevinden alsmede voor het onderhoud daarvan gedurende de stallingperiode. Stallingnemer verleent de stallinghouder hiervoor vrijwaring.
13. Wielklem
Het is niet toegestaan het gestalde object van een wielklem te voorzien

 

KINGMA CARAVANSTALLING
Wester-Waarddijk 7, PIETERZIJL
TEL: 06-15531369 / 06-15349589

 

- --- ooOoo --- -
 

[Home]   [Tarieven]   [Voorwaarden]   [Contact]